Choď na obsah Choď na menu
 


atletika

30. 9. 2009
Podstatou jednotlivých atletických disciplín, ktorých je viac ako 25, je základná alebo z nej odvodená lokomócia zameraná na prekonávanie vzdialeností chôdzou, behom, skokom, vrhom, alebo ich kombináciou. Možnosť objektívne hodnotiť svoje výkony v súťaži a dávkovanie zaťaženia v príprave podnecuje rozvoj vôľových vlastností, bojovnosť a tiež snahu zvyšovať svoju výkonnosť. Tieto vlastnosti a úsilie formujú osobnostné črty, ktoré pozitívne môžu pôsobiť na zvyšovanie zdatnosti a pracovnej výkonnosti. Atletiku zaraďujeme medzi individuálne športy. V záujme dosahovania hraničných individuálnych výkonov sú vysoké nároky na ekonomickosť a efektívnosť pohybov, čo možno vyjadriť ako snahu o dosahovanie relatívne najlepších výkonov, čo najúspornejšie. Každá skupina atletických disciplín uplatňuje a rozvíja prevažne inú pohybovú schopnosť alebo inú kombináciu schopností. (rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť, ...) Atletika sa vykonáva prevažne vonku, v nekrytých priestoroch v rozličných klimatických podmienkach. Vyžaduje to nielen väčšiu prispôsobivosť na hraničné zaťaženie pohybom, ale aj na zmeny teploty, vlhkosti ovzdušia, či zmeny podkladu pri pohybovom zaťažení. Pestovanie atletiky vytvára kladné podmienky na otužovanie, na termoreguláciu, na pozitívne ovplyvňovanie autoregulačného systému organizmu človeka. Okrem vôľových vlastností človeka možno v atletickej príprave pôsobiť aj na rozvoj iných psychických vlastností a na intelektuálny rozvoj. Ide o špecifické psychické vlastnosti (napr. koncentrácia pozornosti na vykonanie krátkodobého, okamžitého pohybu, alebo dlhodobej pohybovej činnosti vždy s hraničným úsilím. Základné formy atletiky – podľa toho, aký špeciálny cieľ sa sleduje (účel a zameranie), sú: základná, zdravotná, rekreačná, kondičná, výkonnostná a vrcholová atletika Atletický výkon je podmienený: - dynamickými faktormi – materiálne a sociálne podmienky - taktické schopnosti - koordinačná schopnosť - úroveň kondície a pohybových schopností - získané predpoklady na súťaženie - ideál, zameranie a iné vlastnosti osobnosti - konzervatívnymi faktormi – genetické predpoklady